0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.376.189

Dự án đã và đang lắp đặt

Hệ thống TLC-BWM 500 tàu Tân Bình 239

Hệ thống TLC-BWM 500 tàu Tân Bình 239

05-06-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 500 cho tàu Tân Bình 239

Hệ thống TLC-BWM 100 tàu Hải Dương 29

Hệ thống TLC-BWM 100 tàu Hải Dương 29

18-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 100 cho tàu Hải Dương 29

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu VSG Dream

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu VSG Dream

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 150 cho tàu treo cờ Panama đầu tiên VSG Dream 

Hệ thống TLC-BWM 200 tàu Trường Minh Dragon

Hệ thống TLC-BWM 200 tàu Trường Minh Dragon

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 200 cho tàu Trường Minh Dragon

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu Tây Sơn 2

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu Tây Sơn 2

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 150 cho tàu Tây Sơn 2

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu Đông An

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu Đông An

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 150 cho tàu Đông An

Hệ thống TLC-BWM 100 tàu Đông Ấn Queen

Hệ thống TLC-BWM 100 tàu Đông Ấn Queen

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 100 cho tàu Đông Ấn Queen

Hệ thống TLC-BWM 500 tàu Biển Đông Mariner

Hệ thống TLC-BWM 500 tàu Biển Đông Mariner

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 500 cho tàu Biển Đông Mariner

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Thanh Thành Đạt 69

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Thanh Thành Đạt 69

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 50 cho tàu Thanh Thành Đạt 69

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu Dolphin 89

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu Dolphin 89

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 150 cho tàu Dolphin 89

0934.242.799